Μέθοδοι Ανάλυσης Αποφάσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοεί τη διαδικασία της μοντελοποίησης ενός προβλήματος και τη διαδικασία λήψης μίας απόφασης σε συνθήκες απόφασης με βάση ένα ή και περισσότερα κριτήρια
  • Συνδυάζει μεθόδους Λήψης Αποφάσεων σε συνθήκες παρουσίας ενδεχομένων με γνωστές και άγνωστες πιθανότητες έκβασης και τον τρόπο χρήσης αυτών των μεθόδων
  • Εφαρμόζει αποδοτικά τις τεχνικές της Λήψης Αποφάσεων σε Ομάδες Αποφασιζόντων
  • Αξιοποιεί τη χρήση ειδικού λογισμικού για την ενεργό υποστήριξη πολυκριτήριων αποφάσεων  σε επιχειρησιακά προβλήματα
  • Προσδιορίζει τη διαδικασία εφαρμογής καινοτόμων προσεγγίσεων και των σχετικών γνώσεων στην διερεύνηση προβλημάτων, αξιολόγηση εναλλακτικών δράσεων, και διαμόρφωση προτάσεων
  • Σχεδιάζει και να υποστηρίζει την ανάπτυξη εύχρηστων και ολοκληρωμένων Συστημάτων Υποστήριξης Αποφάσεων