Πρωτοβάθμια φροντίδα στη Μαιευτική - Γυναικολογία Θεωρία

Περιγραφή

 • Ορισμός  -Σκοπός   της   Πρωτοβάθμιας  Φροντίδας  Υγείας.
 • Πρόληψη –επίπεδα  πρόληψης.
 • Μορφές  Περίθαλψης.
 • Μελέτη  της  Κοινότητας.
 • Χαρακτηριστικά  της  Κοινότητας.
 • Εκτίμηση  Κοινότητας.
 • Δείκτες  επιπέδου  Υγείας. -.Δείκτες  παραγόντων  κινδύνου.
 • Φροντίδα  στην  κοινότητα  κατά  την  Περιγεννητική  περίοδο.
 • Κατ’οίκον  φροντίδα. Επιλογή   ασθενών  για  κατ’οίκον  Μαιευτική φροντίδα - Ενδείξεις - αντενδείξεις  για  Μαιευτική  φροντίδα  στην  Κοινότητα.
 • Ικανότητες  Μαίας-ευτή για  παροχή  φροντίδας  στην  Κοινότητα.
 • Σχήματα  Μαιευτικής   φροντίδας.-Πρωτόκολλο επίσκεψης  στο  σπίτι κατά την περιγεννητική περίοδο.
 • Τοκετός  στο  σπίτι.
 • Eνημέρωση  και  εφαρμογή τρόπων  ελέγχου  του  γυναικείου πληθυσμού  σε   θέματα  αγωγής  υγείας.

Λέξεις Κλειδιά: Κοινοτική μαία, αγωγή υγείας, πρωτοβάθμια μαιευτική φροντίδα, πρωτοβάθμια γυναικολογική φροντίδα