Αντίστροφη Μηχανολογική Σχεδίαση (Reverse Engineering)

Oρισμός και ιστορική εξέλιξη Αντίστροφης Μηχανολογικής Σχεδίασης (Reverse Engineering- RE). Στόχοι και κύριες χρήσεις. Ανάλυση υπαρχουσών τεχνολογιών-Διαφορές-Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα. Συστήματα επαφής και μη επαφής. Διαχείριση δεδομένων: Νέφος σημείων (point cloud) & Πλέγμα (mesh). Ολοκληρωμένη διαδικασία ανακατασκευής CAD μοντέλου βάσει του φυσικού μοντέρλου με χρήση τρισδιάστατου σαρωτή. Μέθοδοι ανακατασκευής τρισδιάστατου CAD μοντέλου και σύγκρισή τους. Μοντελοποίηση επιφανειών σε σύγχρονα CAD συστήματα. Χρήσεις αντίστροφης μηχανολογικής σχεδίασης στη Βιομηχανία. Εμπορική και ερευνητική χρήση των τεχνολογιών. Ανάλυση εμπορικών συστημάτων στον τομέα της αντίστροφης μηχανολογικής σχεδίασης (Software & Hardware). Μελέτες περιπτώσεων. Μελλοντικές τάσεις και εξελίξεις.