ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Σκοπός του μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές τις κατάλληλες γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις σχετικά με την συμβολή του παιδαγωγικού υλικού στη μάθηση, να αιτιολογούν θεωρητικά τη χρήση συγκεκριμένου παιδαγωγικού υλικού και να είναι ικανοί να παράγουν οι ίδιοι κατάλληλο παιδαγωγικό υλικό αξιοποιώντας τη γνώση, τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

DEVELOPING EDUCATIONAL MATERIALS IN EARLY CHILDHOOD EDUCATION

Aim of course and learning outcomes

The aim of the course is to provide students with the appropriate knowledge, skills and attitudes about the contribution of materials to children’s learning. Through this course we view materials as transformers of early childhood education by provoking experimentation, shifting perspectives for both children and adults.
By the end of the course students will be able to:

 • Understand the theoretical approaches to the utilization and contribution of materials to the learning process.
 • Better realise the role of experiential learning and appropriately provide the materials to children.
 • Recognise the importance of resources and the use of tools in the teaching and learning process.
 • Appropriately engage materials in the development of their early years programme and activities using their own imagination and creativity.
 • Become knowledgeably aware of the criteria for quality and safety on selecting and intergrading materials for their early childhood education programmes.

ΑΓΩΓΗ ΜΙΚΡΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (εργαστηριακό μέρος)

Σκοπός του μαθήματος είναι: α) να αποκτήσουν οι φοιτητές τις βασικές γνώσεις και δεξιότητες που αφορούν στην κάλυψη των αναγκών των παιδιών 1-3 χρόνων και β) να αποκωδικοποιούν οι φοιτητές τους παράγοντες που συντελούν στην ολιστική αγωγή των μικρών παιδιών.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΩΓΗ ΒΡΕΦΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ / INFANT - TODDLER TEACHING AND LEARNING

AIM OF COURSE

The aim of the course is to elucidate the importance of infant – toddler teaching and learning in an early years setting with emphasis on quality programmes and provision.

LEARNING OUTCOMES

By the end of the course students will:

 • have acquired knowledge of infant-toddler teaching and learning within an early years setting environment
 • be able to think critically, analyse and resolve issues that arise in the day-to-day life of infants and toddlers within an early years setting
 • be able to apply the fundamental principles of infant and toddler education in order to ensure quality of the process
 • have acquired basic co-operative skills in order to work with families, colleagues and administration
 • be able to systematically reflect and document in order to plan curriculum, assess children's learning and engage families
 • be able to implement the acquired theoretical knowledge into practice effectively