Τουριστική Κοινωνιολογία

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην κοινωνιολογία και στην κοινωνιολογία του τουρισμού. Ή ύλη του μαθήματος στοχεύει στην σύνδεση της κοινωνιολογίας και του τουρισμού, στη μελέτη του τουρισμού ως κοινωνικού φαινομένου και στις επιδράσεις του σε διάφορους τομείς (κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό, περιβαλλοντικό κ.λπ.).

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • προβαίνουν σε πλήρη ανάλυση του τουρισμού, σε όλες τις διαστάσεις του, ως κοινωνικού φαινομένου.
  • κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα κίνητρα της τουριστικής κίνησης
  • κατανοούν τις επιδράσεις του τουρισμού σε κοινωνικό-ψυχολογικό, οικονομικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό επίπεδο
  • αναγνωρίζουν και διαχειρίζονται τις ανάγκες την ικανοποίηση των οποίων επιδιώκουν οι τουρίστες 
  • προβαίνουν σε προτάσεις πολιτικής διαχείρισης του τουριστικού φαινομένου