Τουριστικό Δίκαιο

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στο πολύπλοκο και πολυδαίδαλο χώρο των νομικών ρυθμίσεων που διέπουν την τουριστική δραστηριότητα.

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές το ρόλο του κράτους στη θέσπιση των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία του τουριστικού τομέα. Ειδικότερα, να καταστεί αντιληπτή η σημασία της τήρησης των κανόνων δικαίου στο χώρο του τουρισμού, της γνώσης των προϋποθέσεων για την δημιουργία μιας τουριστικής επιχείρησης, των κανόνων και περιορισμών για την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης στο χώρο καθώς και τις κυρώσεις που προβλέπονται σε περίπτωση παράβασης του ισχύοντος νομικού πλαισίου.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοούν τη λειτουργία του θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων
  • Να γνωρίζουν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την έκδοση άδειας λειτουργίας κάθε είδους τουριστικής επιχείρησης
  • Να αναζητούν και να διαχειρίζονται τα απαραίτητα διοικητικά και νομικά έγγραφα για την λειτουργία μιας τουρ. επιχείρησης
  • Να αναγνωρίζουν τους κανόνες και τους περιορισμούς λειτουργίας των τουρ. επιχειρήσεων με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο