Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/τριας στο ρόλο, τη σημασία και τις λειτουργίες της εταιρικής επικοινωνίας.  Το μάθημα επικεντρώνεται στο πως οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την επικοινωνία στρατηγικά για να είναι αποτελεσματικές στις σχέσεις που αναπτύσσουν με τις διάφορες ομάδες συμμετεχόντων ή ομάδες διακύβευσης συμφερόντων (stakeholders), τόσο στο εσωτερικό όσο κα στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

  • Να διακρίνουν τις θεμελιώδεις έννοιες και βασικές προσεγγίσεις στην εταιρική επικοινωνία.
  • Να σχεδιάζουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας στις σχέσεις με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την κοινή γνώμη καθώς και στη διαχείριση αλλαγών και σε περιόδους κρίσης. 
  • Να αναπτύσσουν  το ρόλο που διαδραματίζει η εταιρική επικοινωνία στη  επιχειρησιακή στρατηγική και στη διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας και εικόνας
  • Να εξετάζουν και να επικοινωνούν τις ηθικές διαστάσεις των επιχειρηματικών αποφάσεων στις σχέσεις  του οργανισμού με τις διάφορες ομάδες συμμετεχόντων

Λέξεις Κλειδιά: Επιχειρησιακή επικοινωνία, εμπορική επικοινωνία, εταιρική επικοινωνία, πολιτιστικές καταβολές, stakeholders, στρατηγική πλαισίωσης, πειθώ, ατομική εργασία, εταιρικός απολογισμός.