Εισαγωγή στην Πληροφορική & τον Προγ/μο Η/Υ

Lesson_LogoΤο μάθημα έχει σκοπό να εισάγει τους φοιτητές στο επιστημονικό πεδίο της πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών και να αποκτήσουν βασικές γνώσεις και δεξιότητες στην ανάπτυξη προγραμμάτων μέσα από σύγχρονα προγραμματιστικά περιβάλλοντα. Οι φοιτητές θα διδαχθούν τις βασικές αρχές του προγραμματισμού μέσα από μια σύγχρονη γλώσσα προγραμματισμού υψηλού επιπέδου που συνδυάζει χαρακτηριστικά προγραμματισμού με αντικείμενα (object-oriented programming) και προγραμματισμού που καθοδηγείται από συμβάντα (event-driven programming) σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (graphical user interface). Ο απώτερος στόχος είναι οι φοιτητές να αντιληφθούν τις βασικές αρχές που διέπουν το συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο καθώς και τον τρόπο με τον οποίο ένα πρόγραμμα αξιοποιεί τον Η/Υ μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης ενός Οργανισμού.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός:

  • Να περιγράφει τις γενικές εργασίες που περιλαμβάνει ο κύκλος ζωής λογισμικού και να διακρίνει το ρόλο της εργασίας του προγραμματισμού μέσα στον κύκλο αυτό
  • Να εξηγεί τη δομή ενός υπολογιστικού συστήματος και τη διαδικασία εκτέλεσης ενός προγράμματος από τον Η/Υ
  • Να εξηγεί πως κωδικοποιούνται και πως παριστάνονται τα δεδομένα σε έναν Η/Υ 
  • Να σχεδιάζει και  να αναπτύσσει μικρής κλίμακας προγράμματα για την επίλυση απλών πρακτικών προβλημάτων
  • Να διακρίνει το ρόλο που έχει το λειτουργικό τμήμα ενός προγράμματος από το τμήμα που χρησιμοποιείται για τη διασύνδεσή του με τον χρήστη
  • Να χρησιμοποιεί έτοιμα αντικείμενα της γλώσσας προγραμματισμού και ιδιαίτερα τα αντικείμενα δημιουργίας γραφικής διασύνδεσης του χρήστη με την εφαρμογή
  • Να διαχειρίζεται σφάλματα που μπορεί να προκύψουν κατά το χρόνο εκτέλεσης της εφαρμογής