Στατιστική Επιχειρήσεων Ι

Σκοπός να μυήσει τους φοιτητές στις βασικές αρχές πιθανοθεωρίας και περιγραφικής στατιστικής με έμφαση στη χρήση νέων τεχνολογιών (κυρίως με χρήση κατάλληλου λογισμικού) στα θέματα που σχετίζονται με τη Διοίκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια πρέπει να είναι ικανός να:

  • Να εφαρμόζει βασικές αρχές πιθανοθεωρίας
  • Να συνδέει νόμους πιθανοτήτων με τη στατιστική συμπερασματολογία
  • Να αναγνωρίζει τα βασικά είδη των τυχαίων μεταβλητών και να μπορεί να καταγράφει δεδομένα προκειμένου να είναι δυνατή η επεξεργασία τους
  • Να υπολογίζει και να ερμηνεύει περιγραφικά περιληπτικά μέτρα.
  • Να διερευνά τη σχέση μεταξύ οικονομικών μεταβλητών με τη χρήση των τεχνικών της συσχέτισης και της παλινδρόμησης
  • Να πραγματοποιεί εφαρμογές μεθόδων περιγραφικής στατιστικής και παλινδρόμησης με χρήση στατιστικών πακέτων