Αρχές Τουρισμού

Στόχος του μαθήματος είναι να κατανοήσουν τον τουρισμό ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο, να γνωρίσουν την ιστορική εξέλιξή του και τους παράγοντες που συνέτειναν στη δημιουργία του φαινομένου. Επίσης να αντιληφθούν οι φοιτητές τη σημασία του τουρισμού και τη σχέσης του με τον πολιτισμό, αλλά και την γνωριμία με τους φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο (ιδιωτικούς και δημόσιους). Επίσης, στόχο του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση από τους σπουδαστές της σημασίας του τουρισμού στην ανάπτυξη μιας χώρας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • κατανοούν τον τουρισμό ως κοινωνικό και οικονομικό φαινόμενο
  • γνωρίζουν την ιστορική εξέλιξη του φαινομένου του τουρισμού
  • αναλύουν το τουριστικό φαινόμενο ως ιδιαίτερα πολυσύνθετο, του οποίου οι διστάσεις αναφέρονται σε κοινωνικό, οικονομικό, πολιτισμικό αλλά και περιβαλλοντικό επίπεδο.
  • αναλύουν και να επεξηγούν την τυπολογία του τουρισμού 
  • γνωρίζουν τους φορείς (εθνικούς και διεθνείς, κρατικούς και ιδιωτικούς) που δραστηριοποιούνται στο χώρο του τουρισμού
  • κατανοούν τις πολυσχιδείς όψεις του τουρισμού και των επιδράσεών του σε μια χώρα ή σε ένα τόπο.