Ιδιωτικό Δίκαιο (Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων)

 Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές αρχές, έννοιες και πρακτικές του Αστικού και του Εμπορικού δικαίου. Το μάθημα επικεντρώνεται στις διατάξεις που αναφέρονται στις έννομες και ενοχικές σχέσεις και στους σημαντικότερους τομείς της οικονομικής ζωής, του εμπορίου και της εμπορικής δραστηριότητας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

  • Αναγνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του Αστικού και του Εμπορικού Δικαίου
  • Διακρίνουν τις εφαρμογές του Αστικού και Εμπορικού Δικαίου στην καθημερινή ζωή
  • Εξετάζουν τα εμπόδια και τις δυσκολίες που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανόνων του Ιδιωτικού Δικαίου
  • Συνθέτουν προτάσεις και λύσεις για την διερεύνηση των ζητημάτων που προκύπτουν από τις πρακτικές εφαρμογές του Αστικού και του Εμπορικού δικαίου
  • Αξιολογούν τις ιδιαιτερότητες των κανόνων του ιδιωτικού δικαίου κατά την επίλυση εξειδικευμένων προβλημάτων σχετικών με την εφαρμογή του ιδιωτικού δικαίου