Μικροοικονομική - Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Στόχος του μαθήματος είναι οι φοιτητές να κατανοήσουν τον οικονομικό τρόπο σκέψεως και τις βασικές οικονομικές αρχές που θα τους επιτρέψουν να λειτουργήσουν καλύτερα στο επαγγελματικό τους περιβάλλον. Η κατανόηση των βασικών εννοιών της μικροοικονομικής ανάλυσης αποτελεί την βάση για την κατανόηση της λειτουργίας της οικονομίας. Η  χρήση των μαθηματικών θα δώσει την δυνατότητα στους φοιτητές να κατανοήσουν τις μεταβολές των οικονομικών παραμέτρων και να εξηγήσουν τα οικονομικά φαινόμενα. Η κατανόηση των εννοιών των μορφών αγοράς, της συμπεριφοράς του καταναλωτού και των βασικών εννοιών της παραγωγής αποτελούν τΙς βασικές έννοιες που οι φοιτητές θα πρεπει να κατανοήσουν για την εμπέδωση των βασικών αρχών της οικονομικής θεωρίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • Εμπεδώσει και ερμηνεύσει τις τεχνικές λειτουργίας των επιχειρήσεων και των μορφών αγορών που αυτές λειτουργούν
  • Αναλύσει τις επιπτώσεις των μεταβολών των οικονομικών παραμέτρων στο τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων
  • Κατανοήσει την πολυπλοκότητα των οικονομικών μεταβλητων με τη χρήση της μαθηματικής αναλύσεως και την βοήθεια των διαγραμμάτων