Μέθοδοι Βελτιστοποίησης (Optimization Methods)

Lesson_LogoΤο σύγχρονο επιχειρηματικό και παραγωγικό περιβάλλον απαιτεί τη βελτιστοποίηση παραμέτρων που αφορούν στη λειτουργία, στην παραγωγή και στην απόδοση των επιχειρήσεων (μεγιστοποίηση ή ελαχιστοποίηση)  όπως είναι τα έσοδα, τα κέρδη, το κόστος, η διαχείριση των πόρων  κ.α  Η Επιχειρησιακή Έρευνα διαθέτει τα μεθοδολογικά εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν τα στελέχη των επιχειρήσεων στη λήψη αποφάσεων σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων τους είτε αφορούν το εσωτερικό είτε το εξωτερικό περιβάλλον. Το μάθημα στοχεύει στη διδασκαλία εξειδικευμένων  μεθόδων του σύγχρονου επιστημονικού μάνατζμεντ. Απαιτούμενο είναι οι φοιτητές να έχουν παρακολουθήσει με επιτυχία το μάθημα "Επιχειρησιακή Έρευνα" στο οποίο διδάσκονται οι βασικές μέθοδοι και τεχνικές της Επιχειρησιακής Έρευνας, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στην κατανόηση και εμπέδωση των μεθόδων και εξειδικευμένων προβλημάτων που διδάσκονται στο μάθημα "Μέθοδοι βελτιστοποίησης".  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος oι φοιτητές θα είναι ικανοί:

  • Να περιγράφουν πραγματικά διοικητικά προβλήματα απόφασης και να προσδιορίζουν τις παραμέτρους  που επηρεάζουν την  περίπτωση που μελετούν .
  • Να επιλέγουν τη μεθοδολογία ή συνδυασμό μεθοδολογιών που διδάσκονται στο τι θα χρησιμοποιήσουν για την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης που εξετάζουν.
  • Να προσδιορίζουν προηγούμενες περιπτώσεις που αποτελούν καλές πρακτικές και είναι συναφείς με το εκάστοτε εξεταζόμενο πρόβλημα.
  • Να αναλύουν τα προβλήματα απόφασης και να σχεδιάζουν τα αναλυτικά μαθηματικά υποδείγματα (μοντέλα) που τα περιγράφουν.
  • Να εφαρμόζουν με ευχέρεια και αποτελεσματικά τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση μεθοδολογίες και τεχνικές για την επίλυση των προβλημάτων που εξετάζουν.
  • Να αναπτύσσουν εφαρμογές στα ειδικά εργαλεία λογισμικού (EXCEL/SOLVER, ENVI, MATLAB) για την επίλυση των προβλημάτων.
  • Να αναλύουν και περιγράφουν με επιχειρήματα τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να προτείνουν τη λύση ή λύσεις στο πρόβλημα απόφασης που εξετάζουν.
  • Να αξιολογούν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας και να χρησιμοποιούν κατάλληλα τις αναδράσεις  που περιλαμβάνονται στις διδαγμένες μεθοδολογικές προσεγγίσεις.