Μακροοικονομική - Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας 
  • εφαρμόζουν μηχανισμούς της οικονομικής σκέψης για την επιλογή εναλλακτικών λύσεων του οικονομικού προβλήματος
  • εκφράζουν ολοκληρωμένη άποψη της οικονομικής πολιτικής
  • περιγράφουν την Κεϋνσιανή προσέγγιση της προσφοράς χρήματος