Τουριστική Οικονομία - Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι ικανός / ικανή να :

  • κατανοεί τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων
  • διακρίνει τις τεχνικές λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων και την διαμόρφωση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν οι τουριστικές επιχειρήσεις
  • αναλύει τις επιπτώσεις των μεταβολών των οικονομικών παραμέτρων στο τρόπο λειτουργίας των 
  • τουριστικών επιχειρήσεων
  • κατανοεί την πολυπλοκότητα των οικονομικών μεταβλητών που διέπουν το μικροοικονομικό και το μακροοικονομικό τουριστικό περιβάλλον