Ξενοδοχειακή Λογιστική

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής  θα έχει την ικανότητα να καταρτίζει και να ενημερώνει τη main couranteκαι να ερμηνεύει τα οικονομική πληροφόρηση που διατίθεται στις λογιστικές καταστάσεις και τα εξειδικευμένα βιβλία των ξενοδοχειακών καταστάσεων. Επίσης θα δύναται να καταρτίζει  προϋπολογισμό, τόσο γενικό όσο και κατά τομέα δραστηριότητας της ξενοδοχειακής επιχείρησης. Επιπλέον θα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για κοστολογήσεις τις υπηρεσίες και τα προϊόντα που παρέχονται από τις ξενοδοχειακές  μονάδες.  Τέλος θα έχει κατανοήσεις τη σημασία της παρεχόμενης λογιστικής πληροφόρηση στη λήψη αποφάσεων των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.