Διαχείριση Έργων (θεωρία)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Διακρίνει τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των έργων, την σύνδεση τους με γενικότερους οικονομικούς και επιχειρησιακούς στόχους και τις αρχές του κύκλου ζωής των έργων.
  • Αξιοποιεί εργαλεία και τεχνικές με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση των έργων σε χρόνο και εντός του προϋπολογισμού
  • Χρησιμοποιεί τις μεθοδολογίες διαχείρισης έργων  για να προσδιορίσει βασικά στοιχεία όπως κρίσιμη διαδρομή, εξαρτήσεις και ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
  • Αναλύει και υπολογίζει τα βασικά στοιχεία κόστους του έργου και τη σύνδεση τους με το χρονοδιάγραμμα του έργου. 
  • Συνδέει το κόστος, την ποιότητα και τον χρόνο υλοποίησης ενός έργου μέσω αντισταθμίσεων με το βέλτιστο δυνατό τρόπο
  • Εφαρμόζει στατιστικές μεθόδους για τη χρονική εκτίμηση της διάρκειας ενός έργου