Θεσμοί της Ευρωπαικής Ένωσης

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί :

  • Να διακρίνουν τους θεμελιώδεις κανόνες και αρχές του Δικαίου της E.E,  που συγκροτούν το περιβάλλον εντός του οποίου καλούνται να κινηθούν και να αναπτύξουν την δραστηριότητά τους οι ευρωπαίοι πολίτες και οι επιχειρήσεις, αφού το ενωσιακό δίκαιο έχει ισχύ εσωτερικού δικαίου.
  • Να εφαρμόζουν διαδικασίες και κανόνες ενώπιον των διαφόρων οργάνων της Ε.Ε. ιδίως μάλιστα σχετικά σχετικούς με την εφαρμογή του Ανταγωνισμού.
  • Nα   κατηγοριοποιούν και να συνθέτουν τις διαδικασίες που διέπουν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της Ε.Ε.
  • Να εκτιμούν και να αξιολογούν την σημασία στην καθημερινή δράση και σε κάθε μελλοντική προοπτική. τόσο του δικαίου και των θεσμών της Ε.Ε. όσο και των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνουν στο πλαίσιο της Ε.Ε. οι  ευρωπαίοι πολίτες και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις.