Διοίκηση Πωλήσεων

Με την  ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

  • Να αναλύουν τις σύγχρονες μορφές οργάνωσης του τμήματος πωλήσεων για απόδοση και αύξηση πωλήσεων σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία. 
  • Να αξιολογήσουν την σωστή οργανωτική δομή των πωλήσεων ώστε να γίνουν ικανοί να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και να βελτιώσουν την αποδοτικότητα τους. 
  • Να εφαρμόζουν  σύγχρονες τεχνικές πώλησης    προκειμένου να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις στο πλαίσιο ενός τέτοιου ρόλου στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον.  
  • Να  αποκτήσει το αναγκαίο εννοιολογικό υπόβαθρο σχετικά με τις αρχές, τεχνικές και στρατηγικές της διαδικασίας της προσωπικής πώλησης .
  • Να αξιολογούν τις  δυνατότητες για αύξηση των πωλήσεων μέσα από την υιοθέτηση και τη σωστή   χρήση τεχνικών προσωπικής πώλησης.