ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Μαθησιακά αποτελέσματα

Το μάθημα προσφέρει γνώσεις για την κατανόηση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την επεξεργασία, μεταφορά, αποθήκευση και παρουσίαση ιατρικών δεδομένων. Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής/τρια θα είναι σε θέση:
• Να περιγράφει τη λειτουργία βασικών δικτυακών συσκευών
• Να σχεδιάζει τοπικά δίκτυα υπολογιστών
• Να αναγνωρίζει και να επιλύει προβλήματα σε δίκτυα υπολογιστών
• Να σχεδιάζει και να υλοποιεί ιατρικές βάσεις δεδομένων
• Να περιγράφει τις βασικές αρχές των προτύπων DICOM και HL7
• Nα περιγράφει τη δομή ενός συστήματος αρχειοθέτησης ιατρικών εικόνων (PACS)
• Να κάνει χρήση πακέτων λογισμικού για τη σχεδίαση και προσομοίωση δικτύων υπολογιστών

Περιεχόμενο μαθήματος

 • Εισαγωγή

• Τοπικά και απομακρυσμένα δίκτυα υπολογιστών, μεταγωγείς, δρομολογητές, διεύθυνση IP, διευθυνσιοδότηση δικτύων
• Συστήματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, σχεσιακές βάσεις δεδομένων, πίνακες, σχέσεις πινάκων, περιορισμοί, κανονικοποίηση, γλώσσα SQL
• Πρότυπα αποθήκευσης ιατρικών και εργαστηριακών δεδομένων (HL7, DICOM).
• Συστήματα διαχείρισης και μεταφοράς εικόνων (PACS)
• Ηλεκτρονικός φάκελος ασθενή
• Ασφάλεια αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων υγείας
• Εργαστηριακά και νοσοκομειακά πληροφοριακά συστήματα.