Διοίκηση Ολικής Ποιότητας

Lesson_LogoΣκοπός του μαθήματος είναι να μυήσει τους φοιτητές στη φιλοσοφία και τις βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας καθώς επίσης και την εξοικείωσή τους με τη χρήση τεχνικών και εργαλείων για την εφαρμογή αυτής. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

  • να περιγράφουν την φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
  • να αναπτύσσουν σε βάθος τη γνώση σχετικά με τα διάφορα εργαλεία και τις τεχνικές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.
  • να αξιολογούν τις αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας και να εξηγούν πώς οι αρχές αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στα συστήματα διαχείρισης της ποιότητας .
  • να αναπτύσσουν στρατηγικές για την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας σε έναν οργανισμό.
  • να προσδιορίζουν τις βασικές πτυχές του κύκλου βελτίωσης της ποιότητας.
  • να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα εργαλεία και τεχνικές για τον έλεγχο, τη βελτίωση και τη μέτρηση της ποιότητας.