Εργασιακές Σχέσεις & Θεσμοί

Το μάθημα αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να εισαγάγει το σπουδαστή στην ουσιαστική γνώση  των εργασιακών σχέσεων και των συστημάτων εργασιακών σχέσεων και των συμμετοχικών διαδικασιών στον χώρο της εργασίας,  της Εργατικής Νομοθεσίας, ελληνικής και ευρωπαϊκής.

Στο τέλος των διαδικασιών του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση ενόψει της εντάξεως του στον εργασιακό χώρο :

  • Να αναγνωρίζει τα διάφορα συστήματα εργασιακών σχέσεων
  • Να  διακρίνει τα σχετικά με την διαδικασία της συμμετοχής των εργαζομένων και με τα συμμετοχικά όργανα και όργανα συνδικαλιστικής εκπροσώπησης
  • Να  συγκρίνει και ειδικότερα θα έχει εξοικειωθεί με την διαδικασία της συγκριτικής μελέτης και της διεπιστημονικής προσέγγισης στις εργασιακές σχέσεις
  • Να  ταξινομεί τις αρμόδιες και εμπλεκόμενες  υπηρεσίες
  • Να   αναγνωρίζει και να ταξινομεί τα δικαιώματά του
  • Να μπορεί να υποστηρίζει και να  διεκδικεί, μετά λόγου γνώσεως, την τήρησή τους τόσο από την εργοδοσία, όσο και από τα προς τούτο τεταγμένα εποπτικά και ελεγκτικά όργανα.
  • Να εφαρμόζει  ο ίδιος, αλλά και να επιβάλλει την εφαρμογή από τη άλλη πλευρά  της σχετικής νομοθεσίας.
  • Να μπορεί ο ίδιος να αξιολογεί (appraise) τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται και να είναι σε θέση, μέσω των συνδικαλιστικών του οργανώσεων, να συμμετέχει στη διαμόρφωσή τους.