Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ

Σκοπός του μαθήματος είναι να δώσει στους φοιτητές τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και τις κατευθυντήριες αρχές για την κατανόηση των πραγματικών διαστάσεων των διαφόρων χρηματοοικονομικών προβλημάτων και την ορθολογική επίλυσή τους. Πρόσθετος στόχος είναι να παράσχει στους φοιτητές τα βασικά εργαλεία που θα τους διευκολύνουν στο τρόπο λήψεως των χρηματοοικονομικών τους αποφάσεων.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • αναπτύσσουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διαφόρους παραμέτρους έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σε σύντομο χρόνο που θα τους επιτρέπει να εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος της επιχειρήσεως
  • επιλέγουν  τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον.
  • συνδυάζουν  τις τεχνικές ανάλυσης που έχου μάθει με αποτελεσματικό τρόπο.