Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (Α-Κ)

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • γνωρίζουν θέματα  τεχνικο-οικονομικής υποστήριξης των επιχειρήσεων
 • γνωρίζουν την οργάνωση και τη λειτουργία των επιχειρήσεων
 • αναγνωρίζουν και να κατανοούν πληροφορίες σχετικές με την τεχνικο-οικονομική κατάσταση του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις
 • συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους συμφοιτητές τους, λόγω της προηγηθείσας συμμετοχής τους σε ομάδες εργασίας
 • έλθουν σε επαφή με επαγγελματίες του χώρου, γεγονός το οποίο δημιουργεί προοπτικές μελλοντικής απασχόλησης
 • ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους μέσω της υλοποίησης επιχειρηματικών σχεδίων
 • αναπτύξουν δεξιότητες σχετικές με την ανάληψη επιχειρηματικής δράσης
 • αναπτύξουν ερευνητική ικανότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον
 • καλλιεργήσουν την κρίση τους και τις ικανότητές τους στη λήψη αποφάσεων σε ό,τι αφορά στην επίλυση πρακτικών προβλημάτων
 • αναγνωρίζουν επενδυτικά και αναπτυξιακά κίνητρα
 • αναγνωρίζουν και να αξιοποιούν κίνητρα σχετικά με την ανάληψη επιχειρηματικών δράσεων στην έναρξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας
 • αξιοποιούν επαγγελματικές ευκαιρίες με την παρουσίαση ολοκληρωμένων εργασιών σε ευρύ επαγγελματικό φάσμα.