Δημόσιες Σχέσεις (Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρησεων)

Σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές με τις κύριες έννοιες και τις θεωρητικές προσεγγίσεις  στον κλάδο των Δημοσίων Σχέσεων και να κατανοήσουν την σημασία των Δημοσίων Σχέσεων. Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη εξέταση των Δημοσίων Σχέσεων ως αυτόνομης διοικητικής λειτουργίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

  • Να διακρίνουν τις θεμελιώδεις έννοιες και βασικές προσεγγίσεις στις Δημόσιες Σχέσεις  
  • Να αντιπαραβάλλουν τις Δημόσιες Σχέσεις από άλλες επικοινωνιακές λειτουργίες
  • Να επιλέγουν ενέργειες αποτελεσματικής επικοινωνίας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο εσωτερικό και  εξωτερικό περιβάλλον των επιχειρήσεων και οργανισμών 
  • Να σχεδιάζουν προγράμματα δημοσίων σχέσεων για επιχειρήσεις και οργανισμούς  
  • Να εφαρμόζουν τις βασικές έννοιες των Δημοσίων Σχέσεων στην πράξη 
  • Να εξετάζουν  σχέδια διαχείρισης κρίσεων  με εστίαση σε μελέτες περίπτωσης