Διοίκηση Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επιχειρήσεων

Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών στις βασικές έννοιες του Τουρισμού και, ειδικότερα, των ξενοδοχειακών και επισιτιστικών επιχειρήσεων. Περαιτέρω, επιδιώκεται η κατανόηση του ρόλου του Management στην επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στο σύστημα λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τη δομή των τουριστικών επιχειρήσεων
  • αναλύουν την οργάνωση των τουριστικών επιχειρήσεων
  • εφαρμόζουν μεθόδους και τεχνικές διαχείρισης τουριστικών επιχειρήσεων
  • αξιολογούν τον τρόπο λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων