Οργανωσιακή Συμπεριφορά

Lesson_Logo

Σκοπός Μαθήματος:

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να διευθύνουν αποτελεσματικά ένα Οργανισμό. Στο πλαίσιο του μαθήματος, οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν τη λειτουργία του Οργανισμού και τις ιδιαίτερες δραστηριότητες του μάνατζερ. Περαιτέρω, οι φοιτητές καλούνται να ερμηνεύσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά που διαδραματίζεται στους Οργανισμούς.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να:

  • Αναγνωρίσουν τη σημασία της Οργανωσιακής συμπεριφοράς.
  • Διακρίνουν τον ρόλο που διαδραματίζει η Οργανωσιακή συμπεριφορά στα πλαίσια του Οργανισμού.
  • Εξετάζουν τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της Οργανωσιακής συμπεριφοράς στους Οργανισμούς
  • Σχεδιάζουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου Οργανισμού, σύμφωνα με τις αρχές της Οργανωσιακής συμπεριφοράς
  • Προτείνουν λύσεις με βάση τις αρχές της Οργανωσιακής συμπεριφοράς