Επιχειρησιακή Έρευνα

Α. ΣπυριδάκοςΣκοπός Μαθήματος:

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση:

  • Να περιγράφουν πραγματικά προβλήματα απόφασης και να προσδιορίζοπυν τα βήματα με τα οποία θα προχωρήσουν στην επίλυση του προβλήματος (μοντελοποίηση του προβλήματος, μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αλγόριθμοι, ερμηνεία των αποτελεσμάτων, υλοποίηση απόφασης).
  • Να περιγράφουν τον τρόπο με τον οποίο θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα της επεξεργασίας των δεδομένων του προβλήματος.
  • Να προσδιορίζουν προηγούμενες περιπτώσεις οι οποίες έχουν συνάφεια και μπορούν να βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος.
  • Να αναλύουν τα προβλήματα απόφασης και να κατασκευάζουν τα μαθηματικά μοντέλα που τα περιγράφουν, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους και τους περιορισμούς που διέπουν το πρόβλημα απόφασης.
  • Να επιλέγουν και να εφαρμόζουν με ευχέρεια τις κατάλληλες για κάθε περίπτωση μεθοδολογίες για την επίλυση των προβλημάτων απόφασης.
  • Να χρησιμοποιούν το κατάλληλο μαθηματικό λογισμικό και να αναπτύξουν εφαρμογές στα ειδικά εργαλεία λογισμικού για την επίλυση των προβλημάτων.
  • Να αναλύουν τα αποτελέσματα της επίλυσης του μαθηματικού μοντέλου και να προτείνουν τη λύση ή λύσεις στο εκάστοτε πρόβλημα.
  • Να επιχειρηματολογούν για την επιλογή της συγκεκριμένης λύσης ή απόφασης.