Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την βασική θεωρία και τις πρακτικές εφαρμογές στη χρηματοδοτική διοίκηση ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στην αυξανόμενη ανάγκη για βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη της επιχειρηματικής μονάδος.Οιφοιτητές θα μπορούν να κατανοήσουν γιατί οι επιχειρήσεις και οι χρηματοοικονομικές αγορές συμπεριφέρονται με τον ενα ή τον άλλο τρόπο. Η κατανόηση των θεματικών ενοτήτων θα γίνει εφικτή δεδομένου ότι θα εξετασθούν πολλές περιπτώσεις (case studies) οπότε οι φοιτητές θα εχουν άμεση εμπλοκή στην επίλυση των σύνθετων χρηματοοικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  • Αναπτύξουν αναλυτική σκέψη και να συνδυάσουν τις διαφόρους παραμέτρους έτσι ώστε να είναι σε θέση να λαμβάνουν τις σωστές αποφάσεις σε σύντομο χρόνο που θα τους επιτρέπει να  εξασφαλίζουν την μεγιστοποίηση του οικονομικού αποτελέσματος της επιχειρήσεως
  • Κατανοήσουν πλήρως τις διαδικασίες προσέγγισης των άριστων οικονομικών επιλογών που πρέπει να υιοθετούν οι επιχειρήσεις σε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό περιβάλλον
  • Εχουν κατανοήσει πλήρως τις τεχνικές ανάλυσης
  • Ειναι σε θέση να εφαρμόσουν τις τεχνικές αυτές στον δικό τους επαγγελματικό χώρο