Τουριστική Πολιτική

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα σχετικά με την άσκηση επικοινωνιακής και τουριστικής πολιτικής στον τουρισμό. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην εισαγωγή των φοιτητών σε θέματα τουριστικής και επικοινωνιακής πολιτικής, στην γνωριμία με τη μορφή και τις αρμοδιότητες των φορέων άσκησης τουριστικής πολιτικής (ιδιωτικών και δημόσιων), σε ευρωπαϊκό επίπεδο, στη συγκριτική ανάλυση της δράσης τους στο χώρο του τουρισμού και στις πολιτικές δημιουργίας τουριστικής ταυτότητας. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • κατανοούν τη σημασία της τουριστικής - επικοινωνιακής πολιτικής στη δημιουργία τουριστικών ροών σε μια χώρα.
  • κατανοούν τη λογική και το περιεχόμενο της τουριστικής πολιτικής
  • αναλύουν με επιχειρήματα την ανάγκη ύπαρξης τουρ. πολιτικής και τουριστικής ταυτότητας μιας χώρας
  • γνωρίζουν το πλαίσιο, τον χαρακτήρα και τις αρμοδιότητες των εθνικών φορέων τουρισμού
  • αναλύουν τους τρόπους παρέμβασης του κράτους στην τουριστική πολιτική και στη διαμόρφωση τουριστικής ταυτότητας
  • αναλύουν την τουριστική ζήτηση
  • κάνουν χρήση των αναγκαίων κατά περίπτωση εργαλείων για την άσκηση τουρ. πολιτικής