Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων ΙΙ

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • διακρίνουν τα στοιχεία αυτά που οδηγούν στην ανάπτυξη διοικητικών ικανοτήτων
  • διαχειρίζονται θέματα σχετικά με την κινητοποίηση και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού
  • διαχειρίζονται θέματα σχετικά με την ηγεσία και την καθοδήγηση του ανθρώπινου δυναμικού
  • εφαρμόζουν τρόπους εξασφάλισης της απαραίτητης πληροφόρησης
  • αξιοποιούν το χρόνο και να οργανώνουν συσκέψεις
  • διαχειρίζονται θέματα σχετικά με την επιλογή και την εκπαίδευση προσωπικού
  • διαχειρίζονται το stress