Δημόσιο Δίκαιο

Το ανωτέρω μάθημα έχει σαν σκοπό να αποκομίσει και να καταγράψει ο σπουδαστής βασικές γνώσεις:

  • σχετικά με τις αρχές και τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους γενικότερα και ειδικότερα της Δημόσιας Διοίκησης
  • σχετικά με τα όρια και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες ενεργεί νομίμως η διοίκηση έναντι των πολιτών και των επιχειρήσεων
  • σχετικά με την εξώδικο και δικαστική προστασία του πολίτη και των επιχειρήσεων από παράνομες πράξεις της Διοίκησης