Μακροοικονομική - Κατεύθυνση Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • κατανοούν και να περιγράφουν τον τρόπο λειτουργίας του μακροοικονομικού συστήματος της οικονομίας 
  • αξιοποιούν και να αξιολογούν την εμπειρική δουλειά που έχει γίνει μέχρι σήμερα σε διάφορους τομείς της οικονομίας
  • κατανοούν την Κεϋνσιανή προσέγγιση της προσφοράς χρήματος