Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων

Σκοπός Μαθήματος:

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα κατανοεί πλήρως το περιεχόμενο του ισολογισμού των αποτελεσμάτων χρήσεως, των ταμειακών ροών και της ετήσιας οικονομικής έκθεσης των επιχειρήσεων. Επίσης θα αναλύει την πληροφόρηση που περιέχουν οι λογιστικές καταστάσεις με τη χρήση δεικτών και την εφαρμογή μονομεταβλητής και πολυμεταβλητής και θα αξιολογεί την πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων , την αποδοτικότητά τους , την ρευστότητα καθώς και να εκτιμά αν αποτελούν επενδυτικές ευκαιρίες. Επιπλέον θα αναγνωρίζει τα πλεονεκτήματα αλλά και τις αδυναμίες της διαθέσιμης λογιστικής πληροφόρησης όπως αυτή παρέχεται με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στο εργαστήριο θα πραγματοποιούνται ανάλυση μελετών περιπτώσεων με τη χρήση του κατάλληλου λογισμικού αξιολόγηση και ανάλυση των επιχειρήσεων.