Μαθηματικά στη Διοικητική Επιστήμη

Σκοπός είναι η μύηση των φοιτητών στα αναλογιστικά μαθηματικά αλλά και η εμπέδωση από αυτούς βασικών αρχών διαφορικού και ολοκληρωτικού λογισμού μέσω οικονομικών εφαρμογών. Δίνεται έμφαση και στη χρήση κατάλληλου λογισμικού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα έχει αποκτήσει γνώσεις και δεξιότητας για:

  • Να αναπτύξει εφαρμογές των τεχνικών του απλού και σύνθετου τόκου στις χρηματο-οικονομικές συναλλαγές
  • Να πραγματοποιεί υπολογισμούς σε προβλήματα ραντών κάνοντας χρήση πινάκων ή κατάλληλου λογισμικού
  • Να εφαρμόζει βασικές αρχές διαφορικού λογισμού σε οικονομικές συναρτήσεις
  • Να εφαρμόζει τις αρχές του ολοκληρωτικού λογισμού για την επίλυση οικονομικών προβλημάτων