Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Σκοπός του μαθήματος είναι οι  φοιτητές  να κατανοήσουν το ρόλο , τη σημασία και τη συμβολή της Χρηματοοικονομικής Λογιστικής στην  οργάνωση και διοίκηση των επιχειρήσεων. Ειδικότερα ο φοιτητής θα κατανοήσεις τις αρχές της Λογιστικής, θα γνωρίζει  τα λογιστικά βιβλία και τις Λογιστικές Καταστάσεις και θα είναι σε θέση να πραγματοποιεί λογιστικές εγγραφές να συντάσσει Ισοζύγια,  Ισολογισμό, και την Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης καθώς και   να αναλύει και να διαχειρίζεται τους λογαριασμούς τόσο του Ισολογισμού όσο κα αυτούς των Αποτελεσμάτων Χρήσης .  Επίσης θα γνωρίζει τα βασικά στοιχεία  Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης  Συναλλαγών και  Γενικού  Λογιστικού  Σχεδίου και των Διεθνή Λογιστικών Προτύπων.