Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Στόχος του μαθήματος είναι να αποκτήσει ο φοιτητής τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές ικανότητες σχετικά με την τρέχουσα μεθοδολογία και τεχνολογία ανάπτυξης εφαρμογών λογισμικού μέσα στα πλαίσια της Διοίκησης ενός Οργανισμού ή μιας Επιχείρησης. Ειδικότερα, και με βάση τη σύγχρονη φιλοσοφία στην  ανάπτυξη  λογισμικού δίδεται έμφαση (1) Στην ανάπτυξη εφαρμογών σε γραφικό περιβάλλον διεπαφής με τον χρήστη (graphical user interface)  και (2) Στη μεθοδολογική προσέγγιση και στις τεχνικές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού για το σχεδιασμό και τον προγραμματισμό των εφαρμογών. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

  • Να  διακρίνουν τις βασικές έννοιες που σχετίζονται με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό, όπως είναι οι κλάσεις, τα αντικείμενα, ο πολυμορφισμός, η κληρονομικότητα, η αφαίρεση και η ενθυλάκωση.
  • Να εφαρμόζουν τις αρχές του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού στο σχεδιασμό σύγχρονων εφαρμογών λογισμικού
  • Να αναπτύσσουν μικρής κλίμακας εφαρμογές λογισμικού με βάση την αντικειμενοστρεφή φιλοσοφία.
  • Να συνθέτουν προγράμματα, ακολουθώντας τους συντακτικούς κανόνες και τη μεθοδολογία του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού.
  • Να αξιοποιούν τις βιβλιοθήκες κλάσεων για προγραμματισμό σε περιβάλλον WINDOWS.