Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα της Εκπαίδευσης (Management Information Systems for Education)

 Στο μάθημα θα διδαχθούν αντικείμενα που αφορούν την ανάπτυξη Πληροφοριακών Συστημάτων με έμφαση σε μελέτες περίπτωσης σε Διοικητικά Πληροφοριακά Συστήματα της Εκπαίδευσης.

 Η αξιολόγηση περιλαμβάνει μια Ομαδική Εργασία βαρύτητας 70% και ένα τελικό τεστ βαρύτητας 30% . 

 Στην ομαδική εργασία θα κληθείτε να εργαστείτε ως αναλυτές στην ανάπτυξη ενός Διοικητικού Πληροφοριακού Συστήματος της Εκπαιδευσης καθώς και στην σχεδίαση και υλοποίηση μέρους της Βάσης Δεδομένων του.

 Το τελικό τεστ θα απαντήσετε σε μια σειρά ερωτήσεων πολλαπλής επιλογής που σχετίζονται με την εργασία που παραδώσατε.