Μικροοικονομική - Κατεύθυνση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να :

  • κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των επιχειρήσεων
  • εξηγούν τις τεχνικές λειτουργίας των επιχειρήσεων και την διαμόρφωση των τιμών των αγαθών και υπηρεσιών που προσφέρουν οι επιχειρήσεις
  • αναλύουν τις επιπτώσεις των μεταβολών των οικονομικών παραμέτρων στο τρόπο λειτουργίας των Επιχειρήσεων
  • αναλύουν την πολυπλοκότητα των οικονομικών μεταβλητών με τη χρήση ασκήσεων κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος και τη βοήθεια των διαγραμμάτων