Ευρωπαικές Πολιτικές στον Τουρισμό

Το μάθημα αποτελεί το βασικό εισαγωγικό μάθημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με εξειδίκευση στις πολιτικές στον τομέα του τουρισμού. 

Στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών σε βασικές έννοιες και θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και η εμβάθυνση σε πολιτικές που επηρεάζουν άμεσα ή έμμεσα τον τουρισμό. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητής θα είναι ικανοί να:

  • γνωρίζουν τα στάδια και την ιστορική εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  • κατανοούν τον θεσμικό ρόλο των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
  • περιγράφουν και να αξιολογούν το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο χώρο του τουρισμού
  • αναλύουν βασικούς θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης με έμφαση σε θέματα τουριστικής ανάπτυξης
  • χρησιμοποιούν στατιστικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη χάραξη πολιτικής