Ανάλυση Τουριστικής Αγοράς

Το μάθημα στοχεύει στην κατανόηση της έννοιας και του περιεχομένου της έρευνας της τουριστικής αγοράς. Συνδέει την έρευνα αγοράς με την διαδικασία του τουριστικού μάρκετινγκ και αναλύει την σχέση μεταξύ της λήψης αποφάσεων και της κατάστρωσης ερευνητικών σχεδίων. Παρουσιάζεται η σημασία της έρευνας στον τουρισμό, επισημαίνονται οι ιδιαιτερότητες και τα διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά της έρευνας της τουριστικής αγοράς και περιγράφονται τα κύρια τμήματα της έρευνας. Επίσης, αναλύονται οι έννοιες της ποσοτικής και της ποιοτικής έρευνας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

 • Κατανοούν τις βασικές μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται για την έρευνα της τουριστικής αγοράς.
 • Περιγράφουν τους τύπους των σχεδίων έρευνας
 • Αναλύουν τα στάδια της ερευνητικής διαδικασίας καθώς και τα είδη της έρευνας σύμφωνα με την προέλευση των στοιχείων.
 • Εξηγούν τους τρόπους συλλογής πρωτογενών στοιχείων και να αξιολογεί συγκριτικά τις μεθόδους επικοινωνίας με το κοινό.
 • Περιγράφουν τους περιορισμούς της έρευνας της τουριστικής αγοράς
 • Εντοπίζουν τους οργανισμούς που πραγματοποιούν έρευνα στον τουρισμό
 • Χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα προγενέστερων ερευνών
 • Αναλύουν την έννοια της δειγματοληψίας στην έρευνα της τουριστικής αγοράς καθώς και των βασικών δειγματοληπτικών μεθοδολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν.
 • Συντάσσουν ερωτηματολόγια και να κατασκευάζουν ανοικτές ή κλειστές ερωτήσεις όλων των τύπων.
 • Εξηγούν την τεχνική της λήψης συνεντεύξεων.
 • Χρησιμοποιούν βασικές τεχνικές της ποιοτικής έρευνας.