Αγγλική Τουριστική Ορολογία / Tourism English

Το μάθημα αποσκοπεί να εξοικειώσει τους σπουδαστές της κατεύθυνσης Τουριστικών Επιχειρήσεων με θέματα της ειδικότητάς τους στην Αγγλική γλώσσα, δίνοντας έμφαση στην διδασκαλία των γλωσσικών δομών και του λεξιλογίου που απαντάται στους διάφορους τομείς της τουριστικής βιομηχανίας. Σκοπός του μαθήματος είναι η επαρκής ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων που θα βοηθήσουν τους σπουδαστές  να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά τόσο στις απαιτήσεις του επαγγέλματός τους όσο και σε ένα ακαδημαϊκό περιβάλλον. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι  φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • κατανοούν αυθεντικά κείμενα της ειδικότητάς τους
  • παράγουν κείμενα του επαγγελματικού τους ενδιαφέροντος, όπως εμπορικές επιστολές, υπομνήματα και επιχειρησιακές εκθέσεις, χρησιμοποιώντας την κατάλληλη γλώσσα ύφος, και δομή  
  • κατανοούν συζητήσεις, ανακοινώσεις και δελτία ειδήσεων της ειδικότητάς τους
  • επικοινωνούν με άνεση στο εργασιακό περιβάλλον (πελάτες, τουρίστες, συνεργάτες στην Ελλάδα και το εξωτερικό) 
  • συγγράφουν ακαδημαϊκές εργασίες με σαφή διατύπωση του θέματος προς υποστήριξη και συνοχή λόγου, κάνοντας χρήση της σχετικής βιβλιογραφίας με παράθεση βιβλιογραφικής αναφοράς
  • παρουσιάζουν τις εργασίες τους