Ανάλυση και Έρευνας και Αγοράς

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί:

  • να κατανοούν  τις δυνατότητες της έρευνας  και τη σχέση της με τους τομείς του Marketing
  • να παρουσιάζουν τις βασικές τεχνικές έρευνας για τη μέτρηση απόψεων, στάσεων και επιλογών του κοινού.
  • να εφαρμόζουν την έρευνα ως επαγγελματικό «εργαλείο». Δηλαδή να μπορούν να συνεργάζονται, τόσο στη διαμόρφωση των ερευνητικών στόχων όσο και στην αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της έρευνας
  • να συνθέτουν την κατάλληλη μέθοδο έρευνας, ανάλογα με το προς διερεύνηση θέμα
  • να αξιολογούν όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για το σχηματισμό δειγμάτων, κατασκευή ερωτηματολογίων, έλεγχο ερωτηματολογίων, διεξαγωγή ερευνών, ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό των ευρημάτων των ερευνών