Επιχειρηματική Δεοντολογία και Πρακτική

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν την επιχειρηματική δεοντολογία και ηθική
  • αναγνωρίζουν τη λειτουργία ενός σύγχρονου οργανισμού
  • περιγράφουν τις ιδιαίτερες δραστηριότητες του σύγχρονου μάνατζερ
  • διακρίνουν τα προβλήματα από τις εφαρμογές των αρχών της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής
  • αναλύουν τους βασικούς κανόνες που συντελούν στην αποτελεσματικότητα των σύγχρονων οργανισμών από την εφαρμογή της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής
  • αξιολογούν τις αρχές και τις αξίες του κώδικα της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής
  • υπολογίζουν την εύρυθμη λειτουργία των σύγχρονων οργανισμών και επιχειρήσεων από την αξιοποίηση του κώδικα επιχειρηματικής ηθικής και κοινωνικής ευθύνης
  • χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν προτάσεις και επιχειρήματα που συνδέονται άμεσα με την πιστή εφαρμογή της επιχειρηματικής δεοντολογίας και ηθικής
  • προβλέπουν τις προοπτικές που συνδέονται με την αξιοποίηση του κώδικα επιχειρηματικής ηθικής