Στρατηγική των Επιχειρήσεων (Κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων)

Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές την έννοια και λειτουργία της στρατηγικής και του επιχειρησιακού στρατηγικού σχεδιασμού.   Οι φοιτητές θα μυηθούν στις διάφορες θεωρητικές προσεγγίσεις της επιχειρησιακής στρατηγικής και τα στάδια της διαμόρφωσης, της υλοποίησης και της αξιολόγησης των εταιρικών στρατηγικών επιλογών,  και θα είναι σε θέση να κρίνουν την καταλληλότητα των επιλογών ανάλογα με τις περιστάσεις και το πρόβλημα που προκύπτει.  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη κριτική ανάλυση θεωρητικών εννοιών και στην ανάλυση μελετών περίπτωσης.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίσουν τη σημασία της επιχειρησιακής στρατηγικής.
  • Διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα στις θεωρητικές προσεγγίσεις για την απόκτηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος από επιχειρήσεις 
  • Εξετάζουν την δυνατότητα απόκτησης ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος σε επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Ελλάδα 
  • Αναπτύσσουν την κριτική σκέψη με την βιβλιογραφική εστίαση σε μια θεωρητική έννοια 
  • Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα διαφόρων στρατηγικών μέσω της ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών.