Πολιτικές Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί :

  • να γνωρίζουν τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού που συμβάλλουν στη βιώσιμη ανάπτυξη.
  • να κατανοούν τη σημασία της ανάπτυξης εναλλακτικών μορφών τουρισμού με σκοπό την ανάπτυξη μειονεκτικών περιοχών και την επιμήκυνση της τουρ. περιόδου
  • να κατανοούν το περιεχόμενο των ειδικών & εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • να αναγνωρίζουν τα κίνητρα που ωθούν τους τουρίστες στην άσκηση εναλλακτικών μορφών τουρισμού
  • να αναλύουν με επιχειρήματα την ανάγκη ανάπτυξης ειδικών & εναλλακτικών μορφών τουρισμού 
  • να κατανοούν το ισχύον  πλαίσιο ανάπτυξης ειδικών & εναλλακτικών μορφών τουρισμού