Εργασιακές Σχέσεις στον Τουρισμό

Το μάθημα αποτελεί το βασικό πυλώνα για την κατανόηση των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των εργαζομένων στο χώρο του τουρισμού. Η ύλη του μαθήματος στοχεύει στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων των φοιτητών σχετικά με βασικές έννοιες του εργασιακού χώρου, όπως σύμβαση εργασίας, εργοδότης, εργαζόμενος, χρονικά όρια εργασίας, διαιτησία κ.λπ. καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των διαφορετικών ΣΣΕ στον τουρισμό. Επίσης, οι φοιτητές θα γνωρίζουν τους ποικίλους δρώντες στο χώρο της απασχόλησης στον τουρισμό, τις προϋποθέσεις απασχόλησης στον τουρ. τομέα και θα κατανοούν τα θέματα ασφάλισης και υγείας στον εργασιακό χώρο του τουρισμού. 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητής θα είναι ικανοί να:

  • γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους ως εργαζόμενοι στους διάφορους τομείς του τουρισμού
  • διεκδικούν τα δικαιώματά τους σε κάθε διαφορετική θέση απασχόλησης στον τουριστικό τομέα.
  • κατανοούν την ιδιαιτερότητα της τουριστικής εργασίας και την σπουδαιότητα της ανθρώπινης επικοινωνίας στη παροχή τουριστικών υπηρεσιών
  • τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό χώρο