Δημόσια Διοίκηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι ικανοί να:

  • γνωρίζουν τις βασικές αρχές που διέπουν τη Δημόσια Διοίκηση
  • αναγνωρίζουν τη σπουδαιότητα των θεσμών τόσο της Κεντρικής Διοίκησης, όσο και της τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης
  • περιγράφουν τον θεσμικό ρόλο της χρηστής Δημόσιας Διοίκησης
  • διακρίνουν τα λειτουργικά προβλήματα που εμφανίζονται σε όλο το φάσμα της δημόσιας διοίκησης
  • αναλύουν τους βασικούς κανόνες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης
  • αξιολογούν τη συμβολή της Δημόσιας Διοίκησης στον πολίτη διοικούμενο
  • υπολογίζουν το δημόσιο συμφέρον
  • συσχετίζουν τα προβλήματα που εμπίπτουν σε όλο το εύρος της Δημόσιας Διοίκησης
  • χρησιμοποιούν και αναπτύσσουν προτάσεις και επιχειρήματα σε σχέση με την επίλυση των λειτουργικών προβλημάτων που εμφανίζονται στον χώρο της Δημόσιας Διοίκησης
  • αξιολογούν την αποτελεσματικότητα της Δημόσιας Διοίκησης στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων του πολίτη