Οικονομικός Σχεδιασμός

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση να:

  •  Επιλέξει τους στόχους της επιχειρήσεως για το επόμενο οικονομικό έτος
  •  Προσδιορίσει τις μεταβλητές και να εκτιμήσει τον κίνδυνο
  •  Συντάξει τους επί μέρους προϋπολογισμούς των διαφόρων τμήματων
  •  Προσδιορίσει τις ταμειακές ροές που αναμένονται
  •  Συντάξει τον τελικό προϋπολογισμό της επιχειρήσεως
  •  Προσδιορίσει τον βαθμό ευαισθησίας της μεταβολής του αναμενόμενου οικονομικού αποτελέσματος