Μεθοδολογία Έρευνας για Διοικητικά Στελέχη

Lesson_LogoΣκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους φοιτητές στην έρευνα ώστε να αποκτήσουν δεξιότητες στη μελέτη και σύνταξη επιστημονικών κειμένων έτσι ώστε να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν στην εκπόνηση της πτυχιακής τους εργασίας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 

  • Να κατανοούν τους διαφορετικούς τρόπους ερευνητικής προσέγγισης
  • Να διερευνούν τη βιβλιογραφία και να είναι σε θέση να συντάσσουν βιβλιογραφική επισκόπηση ενός θέματος με σωστό τρόπο
  • Να σχεδιάζουν ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες
  • Να επιλέγουν την κατάλληλη μεθοδολογική προσέγγιση σε διάφορες μελέτες περίπτωσης
  • Να πραγματοποιούν δειγματοληπτικές μελέτες και να υπολογίζουν το κατάλληλο μέγεθος δείγματος
  • Να διακρίνουν τους περιορισμούς της έρευνας 
  • Να συγκρίνουν αποτελέσματα ερευνών
  • Να εξάγουν επιστημονικά συμπεράσματα για το αντικείμενο που μελετούν και να τεκμηριώνουν τις απόψεις τους